23/09/2019 -  | Đăng Nhập

 

 

Bí thư Đảng bộ

Võ Nguyên Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Bí thư Đảng bộ

Trần Văn Chủng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi bộ


Chi bộ


Chi bộ


Chi bộ


I

II

III

IV

 

 

 

 

Bí thư Chi bộ


Bí thư Chi bộ


Bí thư Chi bộ


Bí thư Chi bộ


 Nguyễn T Việt Hoa

Phạm Thị Tuyết

Bùi Thành Trung

 Trần Võ Trinh

 (Đảng ủy viên)

(Đảng ủy viên)

(Đảng ủy viên) 

(Đảng ủy viên)