Chức năng - Nhiệm vụ từng phòng ban

 Văn phòng

 vanphong.sogddt@angiang.gov.vn
 02963.852578 – Fax: 02963.857798
Danh sách cán bộ
1.
Bạch Việt Anh
Chánh văn phòng
bvanh@angiang.gov.vn
2.
Ngô Thị Kim Phụng
Phó Chánh văn phòng
ntkphung05@angiang.gov.vn
3.
Lê Chí Huy
Chuyên viên
lchuy@angiang.gov.vn
4.
Văn Thu Phượng
Chuyên viên
vtphuong@angiang.gov.vn
5.
Phạm Thị Thuỳ Linh
Chuyên viên
pttlinh@angiang.gov.vn
6.
Thi Hồng Chiến Trúc
Cán sự
thctruc@angiang.gov.vn
7.
Đinh Văn Liếu
Cán sự
dvlieu@angiang.gov.vn
 

 Thanh tra

 thanhtra.sogddt@angiang.gov.vn
 02963.853173
Danh sách cán bộ
1.
Lê Anh Duy
Chánh thanh tra
laduy@angiang.gov.vn
2.
Lương Tấn Hùng
Phó Chánh thanh tra
lthung@angiang.gov.vn
3.
Tôn Thất Thi
Thanh tra viên
ttthi@angiang.gov.vn
4.
Trần Viết Dũng
Thanh tra viên
tvdung13@angiang.gov.vn
5.
6.
Mai Thị Ngọc Tuyền
Thanh tra viên
mtntuyen@angiang.gov.vn
7.
 

 Phòng Tổ chức Cán bộ

 phongtccb.sogddt@angiang.gov.vn
 02963.857795
Danh sách cán bộ
1.
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng
ntnga@angiang.gov.vn
2.
Nguyễn Văn Lâm
Chuyên viên
nvlam05@angiang.gov.vn
3.
Lưu Thị Kim Loan
Chuyên viên
ltkloan@angiang.gov.vn
4.
Nguyễn Trường Giang
Chuyên viên
ntgiang08@angiang.gov.vn
 

 Phòng Kế hoạch - Tài chính

 phongtaichinh.sogddt@angiang.gov.vn
 02963.857796
Danh sách cán bộ
1.
Trần Văn Trạng
Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng)
tvtrang@angiang.gov.vn
2.
Trần Minh Đỗ
Phó trưởng phòng
tmdo@angiang.gov.vn
3.
Ngô Thị Kim Hoàng
Phó trưởng phòng
ntkhoang@angiang.gov.vn
4.
Phạm Thị Anh Tiên
Chuyên viên
ptatien@angiang.gov.vn
5.
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Chuyên viên
ntmngoc@angiang.gov.vn
6.
Trần Thị Hồng Giang
Chuyên viên
tthgiang01@angiang.gov.vn
7.
Nguyễn Thị Sa Tuyền
Thanh tra viên
ntstuyen@angiang.gov.vn
8.
Hồ Công Hiện
Chuyên viên
hchien@angiang.gov.vn
9.
Quách Cao Thanh
Chuyên viên
qcthanh@angiang.gov.vn
10.
Nguyễn Ngọc Thịnh
Chuyên viên
nnthinh@angiang.gov.vn
11.
Nguyễn Thanh Tú
Chuyên viên
nttu06@angiang.gov.vn
12.
Nguyễn Hữu Trí
Chuyên viên
nhtri01@angiang.gov.vn
 

 Phòng Chính trị, tư tưởng

 phongcttt.sogddt@angiang.gov.vn
 02963.958979
Danh sách cán bộ
1.
Nguyễn Tấn Lộc
Trưởng phòng
ntloc@angiang.gov.vn
2.
Huỳnh Thanh Vũ
Phó trưởng phòng
htvu04@angiang.gov.vn
3.
Trần Công Danh
Chuyên viên
tcdanh@angiang.gov.vn
4.
Minh Bảo Trân
Chuyên viên
mbtran@angiang.gov.vn
5.
Trần Minh Điện
Chuyên viên
tmdien@angiang.gov.vn
 

 Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên

 phonggdtrh.sogddt@angiang.gov.vn
 02963.857797
Danh sách cán bộ
1.
Nguyễn Quốc Khanh
Trưởng phòng
nqkhanh01@angiang.gov.vn
2.
Huỳnh Duy Khánh
Phó trưởng phòng
hdkhanh02@angiang.gov.vn
3.
4.
Võ Thành An
Chuyên viên
vtan@angiang.gov.vn
5.
Trần Quang Khải
Chuyên viên
tqkhai@angiang.gov.vn
6.
Hồ Văn Được
Chuyên viên
hvduoc@angiang.gov.vn
7.
Nguyễn Thanh Hùng
Chuyên viên
nthung04@angiang.gov.vn
8.
Võ Bá Thảo
Chuyên viên
vbthao01@angiang.gov.vn
9.
Nguyễn Hồng Phẩm
Chuyên viên
nhpham@angiang.gov.vn
 

 Phòng Giáo dục Tiểu học

 phonggdth.sogddt@angiang.gov.vn
 02963.852684
Danh sách cán bộ
1.
Võ Văn Quới
Trưởng phòng
vvquoi@angiang.gov.vn
2.
Trương Thành Tây
Phó trưởng phòng
tttay@angiang.gov.vn
3.
Trần Thị Tuyết Hạnh
Chuyên viên
ttthanh09@angiang.gov.vn
4.
La Thị Kim Hồng
Chuyên viên
ltkhong01@angiang.gov.vn
 

 Phòng Giáo dục Mầm non

 phonggdmn.sogddt@angiang.gov.vn
 02963.954035
Danh sách cán bộ
1.
Lê Thị Huỳnh Duyên
Trưởng phòng
lthduyen@angiang.gov.vn
2.
Nguyễn Thị Diễm Lệ
Phó trưởng phòng
ntdle@angiang.gov.vn
3.
Nguyễn Ngọc Diệu
Chuyên viên
nndieu@angiang.gov.vn
 

 Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục

 phongktvkdclgd.sogddt@angiang.gov.vn
 02963.853174
Danh sách cán bộ
1.
Đặng Thị Vớn
Trưởng phòng
dtvon@angiang.gov.vn
2.
Lâm Thị Kim Ngân
Phó trưởng phòng
ltkngan@angiang.gov.vn
3.
Huỳnh Thị Mỹ Anh
Chuyên viên
htmanh@angiang.gov.vn
4.
Phạm Thị Thanh Liên
Chuyên viên
pttlien@angiang.gov.vn
5.
Nguyễn Duy Tân
Chuyên viên
ndtan05@angiang.gov.vn 
 

 Phòng Công nghệ thông tin và Quản lý Thư viện - Thiết bị

 phongtvtbcntt.sogddt@angiang.gov.vn
 02963.859605
Danh sách cán bộ
1.
Nguyễn Trung Kiên
Trưởng phòng
ntkien01@angiang.gov.vn
2.
Võ Xuân Sanh
Phó trưởng phòng
vxsanh@angiang.gov.vn
3.
Trịnh Thụy Thanh Trúc
Chuyên viên
ttttruc@angiang.gov.vn
4.
Đường Huỳnh Thúy Hằng
Chuyên viên
dhthang@angiang.gov.vn
5.
Phan Thanh Sơn
Chuyên viên
ptson08@angiang.gov.vn

 

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180