QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các giáo viên chủ nhiệm thực hiện công tác đảm bảo duy trì sĩ số học sinh đạt tỉ lệ 100% cuối học kỳ I, năm học 2018 -2019
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày ...
  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN
  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THPT NĂM HỌC 2018-2019
  Về việc tiến hành kiểm tra nội bộ công tác hành chính và các chuyên đề hoạt động chuyên môn năm 2018 - 2019
  KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN NĂM HỌC 2018-2019
  Quyết Định Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THPT Tịnh Biên năm 2018 - 2019