KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG
Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 21/05/2018 của UBND tỉnh An Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang; ...
  Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2018
  Về việc phân công chức trách, nhiệm vụ Cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trường THPT Tịnh Biên năm học 2018 - 2019
  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2018
  Kết luận của Hiệu trưởng về công tác quản lý dạy thêm học, học thêm, các khoản thu - chi khác và công khai minh bạch tài chính
  Kế hoạch tổ chức nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018
  Quyết Định Về việc công nhận khen thưởng danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2017 -2018